บทความ

คณะบริหาร

คณะผู้บริหารอำเภอเมืองนครปฐม

 

 
นาย วรณัฎฐ์  หนูรอต
นายอำเภอเมืองนครปฐม
ติดต่อ 081- 8671533

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ 

ฝ่ายทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน


นายวิชัย ไทยคำ
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ) รักษษาการแทนปลัดอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
ติดต่อ 094-4253559

นายธีระศักดิ์ คงศิริ
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ)
ฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
 ติดต่อ 089-4103696


นางลักษณาวดี เยี่ยมญาติ
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน
ผู้ช่วยนายทะเบียน
 
ฝ่ายความมั่นคงและป้องกันยาแสพติด

นายอรรนพ โคกาอินทร์
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ)
ติดต่อ 086-5996944

ฝ่ายสำนักงาน
นายพชร  ศรีมหาเอก
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ)
ฝ่ายสำนักงาน
ติดต่อ 086-3455849

ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม

นายอุดม จันทร์สุนทราพร
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม
ติดต่อ 086-173879

ฝ่ายปกครอง

นางจันทรา ภูศรี
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ)
ฝ่ายปกครอง/ทะเบียนอาวุธปืน
ติดต่อ 081-2990819

นางศศิร์อร ไพศาลธนฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

นางสาวรัชพร ปรีเปรมสกุล
พนักงานราชการ

การเงินและบัญชี

นางสาววรัญญา สุวรรณที
เสมียนตราอำเภอ
(นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ)
ติดต่อ 089-8812591
 
ที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม เบอร์ติดต่อ 034-258411 , 034-259715
 
 

คณะบริหารอำเภอเมือง

อ่าน 12163 ครั้ง
  นายอำเภอเมืองนครปฐม นายสุรสิทธิ์ สิทธิกรวนิช นายอำเภอเมืองนครปฐม ติดต่อ&n...