คณะบริหารอำเภอเมือง

อ่าน 12163
 
นายอำเภอเมืองนครปฐม

นายสุรสิทธิ์ สิทธิกรวนิช
นายอำเภอเมืองนครปฐม
ติดต่อ 

***********************************************************

กลุ่มบริหารงานปกครอง
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ติดต่อ  

***********************************************************

คณะบริหาร

ฝ่ายทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนนายวิชัย ไทยคำ
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ) รักษาการแทนปลัดอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
ติดต่อ 094-4253559

นายธีระศักดิ์ คงศิริ
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ)
 ติดต่อ 089-4103696


นางลักษณาวดี เยี่ยมญาติ
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน
ผู้ช่วยนายทะเบียน

***********************************************************

ฝ่ายความมั่นคงและป้องกันยาเสพติด

นายอรรนพ โคกาอินทร์
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ)
หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงและป้องกันยาเสพติด
ติดต่อ 086-5996944

***********************************************************

ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม
 

นายอุดม จันทร์สุนทราพร
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม
ติดต่อ 086-173879

***********************************************************

ฝ่ายปกครอง

นางจันทรา ภูศรี
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ)
ติดต่อ 085-4293563

นางศศิร์อร ไพศาลธนฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

นางสาวรัชพร ปรีเปรมสกุล
พนักงานราชการ

***********************************************************

ฝ่ายสำนักงาน


 
นายพชร  ศรีมหาเอก
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ)
ติดต่อ 086-3455849

***********************************************************

ฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสาววรัญญา สุวรรณที
เสมียนตราอำเภอ
(นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ)
ติดต่อ 089-8812591

 
***********************************************************