ผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

อ่าน 2887
  1. หลวงพลภักดิ์   ไม่ปรากฏหลักฐาน
  2. หลวงวรบาทภักดี(หมี) พ.ศ. 2450-2451
  3. ขุนศิริบุรานุการ(เจียก) พ.ศ. 2451-2452
  4. หลวงเจติยรัฐธำรง(เขียน) พ.ศ. 2452-2455
  5. รต. หลวงศรีราชรักษา(ปุย) พ.ศ. 2455-2456
  6. รต. นายแกว่น คชสาร(ประเดิม) พ.ศ. 2456-2456
  7. รต. พันพิศนุราช (เส็ง) พ.ศ. 2456-2457
  8. รต. หลวงเจดีย์รัฐธำรง พ.ศ. 2457-2459
  9. รต. หลวงบรรณกรโกศล(สัน มหาวันทนะ) พ.ศ. 2459-2459
10. ขุนปราการสรรพกิจ พ.ศ. 2459-2461
11. รอ.หลวงภักดีราชกิจ(เอียด ณ นคร) พ.ศ. 2461-2464
12. อ.ต. พระอภัยนรากร พ.ศ. 2464-2467
13. รออ.หลวงวิจารณ์จำนง (พูนท ตินานนท์) พ.ศ.  2467-2470
14. รอท. ขุนวิมลนราภัย(จำรัส วิภาตกลัด) พ.ศ. 2470-2473
15. ขุนนิคมนครินทร์ (สวัสดิ์ พักตรเกษตริน) พ.ศ. 2473-2477
16. ขุนปัญจพรรคพิบูลย์ (พิบูลย์  ปัญจพรรค) พ.ศ. 2477-2478
17.หลวงธานินทร์ ปฐมรัฐ(เพิ่ม สงขกุล) พ.ศ. 2478-2482
18. นาย เนิน มิลินทานุช พ.ศ. 2482-2488
19.นาย จรูญ ผาสุกวนิช พ.ศ. 2488-2490
20.นาย ทองสุข สุวัตถี พ.ศ. 2490-2496
21. นาย สรวุฒิ บุญญานุสาสน์ พ.ศ. 2496-2498
22.นาย รังสรรค์ รังสิกุล พ.ศ. 2498-2500
23. นาย สรวุฒิ บุญญานุสาสน์ พ.ศ. 2500-2505
24.นาย โพธิ์ ศรีวาลัย พ.ศ. 2505-2507
25.นาย อรุณ ยมจินดา พ.ศ. 2507-2508
26.นาย อาษา เมฆสวรรค์ พ.ศ. 2508-2510
27.นาย สุรินทร์ ชัชวาลย์ พ.ศ. 2510-2512
28.นาย ชูวงศ์ ฉายะบุตร พ.ศ. 2512-2515
29.นาย พีระ บุญจริง พ.ศ. 2515-2516
30.รต. อนุวัตร อินทรเสน ร.น. พ.ศ. 2516-2519
31.นาย จิรพล วีระไวทยะ พ.ศ. 2519-2521
32.รต. สมาน ธีระนิติ พ.ศ. 2521-2523
33.นาย บุญเลิศ โรจนาลักษณ์ พ.ศ. 2523-2524
34.นาย สุนันท์ เจริญวัฒนา พ.ศ. 2524-2527
35.นาย วีระ รอดเรือง พ.ศ. 2527-2528
36.นาย สมจิตต์ ริ้วทอง พ.ศ. 2528-2532
37.รต ปฐม ณ นคร พ.ศ. 2532-2533
38.นาย ชูศักดิ์ ชินวรรณโณ พ.ศ. 2533-2536
39.นาย พูลศักดิ์ ประณุทนรพาล พ.ศ. 2536-2539
40.นาย อดิศร ปวรางกูร พ.ศ. 2539-2543
41.นาย มงคล สัณฐิติวิฑูร พ.ศ. 2543-2544
42.นาย โชคชัย เดชอมรธัญ พ.ศ. 2544-2551
43.นาย กำธร ตุ้งสวัสดิ์ พ.ศ. 2551-2554
44.นาย วิศิษฐ์ สิทธิสมบัติ พ.ศ. 2554-2554
45.นาย มงคล ธรรมกิตติคุณ พ.ศ. 2554-2555
46.นาย ชัยภัค สุนทรหงส์ พ.ศ. 2555-2558
47.นายวรณัฏฐ์ หนูรอต พ.ศ. 2558-2559

48.
นายสุรสิทธิ์ สิทธิกรวนิช พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน