ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนน คสล.เส้นทางหอถังประปาบ้านหนองม่วง หมู่ 5 ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 1.652 กิโลเมตร ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ด้วยวิธีประก

อ่าน 319
                                                 ประกาศอำเภอเมืองนครปฐม
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนน คสล.เส้นทางหอถังประปาบ้านหนองม่วง หมู่ 5
ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 1.652 กิโลเมตร ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                              ...............................................................................................
          ตามประกาศอำเภอเมืองนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนน คสล.เส้นทางหอถังประปาบ้านหนองม่วง หมู่ 5 ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 1.652 กิโลเมตร ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
             เนื่องจากมีการประกาศคลาดเคลื่อนและเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
             อำเภอเมืองนครปฐม จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
                                                    ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560
 
 
                                                                  (นายสุรสิทธิ์ สิทธิกรวนิช)
                                                    นายอำเภอเมืองนครปฐม ปฏิบัติราชการแทน
                                                                ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม