ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมพื้นบ้านลาวครั่ง จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ ณ พื้นที่วัดโพรงมะเดื่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชื่อ

อ่าน 292
 
                                                ประกาศอำเภอเมืองนครปฐม
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมพื้นบ้านลาวครั่ง จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ ณ พื้นที่วัดโพรงมะเดื่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑
 กิจกรรมหลัก พัฒนาการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                             ...............................................................................................
             ตามประกาศอำเภอเมืองนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมพื้นบ้านลาวครั่ง จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ ณ พื้นที่วัดโพรงมะเดื่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ กิจกรรมหลัก พัฒนาการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ลงวันที่ 7 เมษายน 2560
              อำเภอเมืองนครปฐม จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
                                                    ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560
 
 
                                                              (นายสุรสิทธิ์ สิทธิกรวนิช)
                                               นายอำเภอเมืองนครปฐม ปฏิบัติราชการแทน
                                                              ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม