ประชาสัมพันธ์ราคากลาง งานก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมพื้นบ้านลาวครั่ง จำนวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ ณ พื้นที่วัดโพรงมะเดื่อ หมู่ที่ 5 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยวเ

อ่าน 40 | ตอบ 0
ตาราง ปปช.01
 
  1. ชื่อโครงการ  งานก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมพื้นบ้านลาวครั่ง จำนวน 1 แห่ง
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ
ณ พื้นที่วัดโพรงมะเดื่อ หมู่ที่ 5 ตำบลโพรงมะเดื่อ  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  
ซึ่งเป็นโครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑
กิจกรรมหลักพัฒนาการท่องเที่ยว                                                                                                                                                                                                                      
. หน่วยงานเจ้าของโครงการ     จังหวัดนครปฐม  โดย ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครปฐม                                           .
  1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,379,000.- บาท   (*สามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน*)                                                                                       .                                                                                                                                               
  2. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป งานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.  จำนวน  1 ชั้น    ๑ แห่ง
  3.1 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
  3.2  งานหลังคาโครงเหล็ก มุงกระเบื้องซีแพ็คโมเนียแบบเรียบ
  3.3  งานผนังก่ออิฐบล็อกฉาบเรียบ ทาสี
  3.4  งานไฟฟ้า  ติดโคมระย้า โคมไฟแสงจันทร์ โคมหลอด LED  และพัดลม
  3.5  งานแผงระแนงบังตาโครงเหล็ก กรุไม้เทียม
  3.6  งานราวกันตกท่อสแตนเลส
  3.7  งานเวที ก่ออิฐบล็อกเสริมเหล็กกล่อง  ปูพื้นด้วยแผ่นวิว่าบอร์ด
  3.8 งานพื้นผิว  ปูกระเบื้องเซรามิก
  3.9 งานป้ายชื่อโครงการ แผ่นอะคริลิค ขนาด 0.90 เมตร X5.00เมตร  
รวมพื้นที่อาคาร 400 ตร.ม.
.
        4. ราคากลางคำนวณ  ณ วันที    3  เมษายน 2560       เป็นเงิน       3,379,000.-                 บาท
        5. บัญชีประมาณราคากลาง       รายละเอียดตาม                                                                      .                                                                               
๕.1  ปร.4
๕.2  ปร.5
๕.๓  ปร.6
 
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
         6.1.นายพรชัย     ปิยะปราโมทย์        ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ทต.โพรงมะเดื่อ                ประธานกรรมการ
         6.2.นายวินัย       ทองแท้                ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.โพรงมะเดื่อ                          กรรมการ
          6.3.สิบเอก นิคม  โชติชัย                 ตำแหน่งนายช่างโยธา  ทต.โพรงมะเดื่อ                                      กรรมการ
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :