ประกาศอำเภอเมืองนครปฐม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านดอนเสาเกียด – บ้านหนองม่วง (สายต้นหูกวาง) หมู่ที่ 5 ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร

อ่าน 39 | ตอบ 0

ประกาศอำเภอเมืองนครปฐม
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 
               ตามประกาศ อำเภอเมืองนครปฐม เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนน คสล.บ้านดอนเสาเกียด-บ้านหนองม่วง (สายต้นหูกวาง) หมู่ที่ ๕ คำลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง๑ เพื่อเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๑๕ รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
 
รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ
 ซ่อมสร้างถนน คสล.บ้านดอนเสาเกียด-บ้านหนองม่วง (สายต้นหูกวาง) หมู่ที่ 5 คำลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  บริษัท สิงห์ชัย เค.พี.เอส. จำกัด ๙๓๗,๐๐๐.๐๐  

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 
(นายสุรสิทธิ์ สิทธิกรวนิช)
นายอำเภอเมืองนครปฐม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :